yellow-oil-filled-nylon-rod-polyamide-rod-ensinger-tecast-lubron-nylotron-ertalon-gher-zellamid